Japon

Shoichi Aoki

Nobuyoshi Araki

Yasutomo Ebisu

Meisa Fujishiro

Masahisa Fukase

Shinzo Fukuhara

Shigeo Gocho

Eiko Hosoe

Yasuhiro Ishimoto

Yoshihiko Ito

Jun Kanno

Chikashi Kasai

Akira Kitajima

Ryuji Miyamoto

Kozo Miyoshi